Köp skogMin skog
Om ossBlogg

Användarvillkor

Allmänt

Genom godkännandet av dessa "användarvillkor för Skogsnejd" ("Användarvillkoren") betraktas du som en "Kund" (så som nedan definieras) och du intygar därmed att:

Skogsnejd ger inte någon form av finansiell rådgivning till sina kunder och har inte heller tillstånd att tillhandahålla investeringsrådgivning. Den information som du får av Skogsnejd ska således aldrig tolkas som rådgivning. Uppstår frågor av finansiell-, skatte- eller legal natur uppmanar Skogsnejd dig att söka professionell rådgivning.

För Skogsnejds marknadsföring gäller reglerna i den svenska marknadsföringslagen (2008:486).

All information från Skogsnejd kommer ske via e-post eller via hemsidan på antingen svenska eller engelska.

Dessa villkor reglerar förhållandet mellan dig och Skogsnejd AB (Skogsnejd) och hur du kan använda Skogsnejds tjänst på www.skogsnejd.se.

Definitioner

I dessa villkor ska nedan definierade termer ha följande betydelse:

Medlem

Person, eller om tillbörligt juridisk person, som skapar konto i Skogsnejds tjänst men som inte genomfört ett köp.

Kund

Medlem som genomfört köp i tjänsten.

Avdelning

Ett på en skogskarta avgränsat område som karakteriseras av viss enhetlighet med avseende på skogliga faktorer. Ofta tillåts en större variation inom en avdelning än inom ett bestånd.

Om Skogsnejd

Skogsnejd erbjuder hållbart och ansvarsfullt skogsbruk för att skapa friskare skog. Vi gör skogssparande till en rolig och engagerande upplevelse för våra kunder: ett enkelt sätt att köpa och spara i skog. Det görs i en digital tjänst där kunder kan köpa skogsmark som representeras av digitala värdebärare med några klick, till låg kostnad. Skogsnejd sköter skogsförvaltningen, som till stor del baseras på kundernas önskemål, oavsett om det handlar om att utveckla skogens naturvärden eller ekonomiska värden.

Penningtvättskontroll

Verksamheter som tillhandahåller finansiella tjänster ska ha tillräckligt bra kännedom om sina kunder för att kunna bedöma risken för penningtvätt. Detta regleras i den svenska lagen (2017:630) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism. Med anledning av detta så åtar sig Kunden att korrekt, fullständigt och sanningsenligt besvara frågorna i det kundkännedomsformulär som aktualiseras efter att Kunden har registrerat konto i Skogsnejds tjänst.

Som ett led i Skogsnejds åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism så får Kunder som investerar i egenskap av fysisk person (dvs som inte investerarar i egenskap av representant för ett företag eller annan juridisk person) inte investera för någon annans räkning i någon form - inte som befullmäktigad, bulvan, uppdragstagare eller liknande.

Personuppgifter, kundkännedom och investerare utanför Sverige

Skogsnejd behandlar Kundens personuppgifter bland annat i syfte att tillhandahålla tjänsten, för att utveckla tjänsten samt för att uppfylla skyldigheter som följer av lag. För att läsa mer om vilka personuppgifter Skogsnejd behandlar, varför de behandlas och hur personuppgifter skyddas, se Skogsnejds Integritetspolicy. Den vid var tid gällande Integritetspolicyn utgör en del av Användarvillkoren och Kunden godkänner att Skogsnejd behandlar personuppgifter i enlighet med Integritetspolicyn.

Genom att acceptera Användarvillkoren samtycker Kunden till att Skogsnejd riktar direkt marknadsföring gentemot Kunden, via e-post eller på annat sätt. Kunden har rätt att återkalla sitt samtycke till direktmarknadsföring genom att kontakta Skogsnejd på info@skogsnejd.seeller avregistrera sig från de utskick som mottas.

Skogsnejds tjänst riktar sig inte, direkt eller indirekt, till personer som är bosatta, folkbokförda och/eller skattskyldiga utanför EES. Personer som är bosatta, folkbokförda och/eller skattskyldiga utanför EES får därmed inte slutföra köp i tjänsten.

Medlemskap och kund

Medlemskap genom att skapa konto i Skogsnejds tjänst innebär inte att medlemmen räknas som Kund. Vid genomfört och bekräftat köp i tjänsten räknas medlemmen även som Kund.

Det är förbjudet att använda så kallade robotar, spindlar eller andra automatiska verktyg (utöver vanliga sökmotorer som Google) om inte skriftligt godkännande erhålls från Skogsnejd i förväg. Kund får inte heller otillbörligt söka skada Skogsnejd via alltför hög belastning eller aktivt störa eller förhindra funktionaliteten på plattformen.

Riskinformation

Skogsnejd lämnar inga rekommendationer, råd eller garantier avseende köp i tjänsten. Skog som marknadsförs i tjänsten är normalt sett förknippad med låg risk. Den som inte är att betrakta som erfaren sparare eller investerare bör alltid rådgöra med relevant expertis såsom finansiella rådgivare, investeringsrådgivare, advokat, revisor eller liknande innan köp genomförs.

Varje skogsfastighet och digital värdebärare är unik, varför det är av största vikt att Kunden noggrant utvärderar erbjudandet innan Kunden genomför ett köp.

Erbjudanden som marknadsförs i tjänsten skyddas inte av bestämmelserna i den svenska lagen (1995:1571) om insättningsgaranti eller den svenska lagen (1999:158) om investerarskydd, vilket innebär att Kunden inte kan få någon ersättning i enlighet med dessa regler.

Kunden är medveten om att möjligheten att sälja eller realisera skogsmarken under löptiden beror på tjänstens funktioner samt efterfrågan från andra användare.

Ångerrätt enligt den svenska distansavtalslagen

I enlighet med 3 kap. 2 § i lagen (2005:59) om distansavtal och avtal utanför affärs- lokaler är finansiella instrument undantagna ångerrätten. Det innebär att det inte finns någon ångerrätt för de investeringar som sker i Skogsnejds tjänst.

Tillgänglighet

Skogsnejds tjänst kan från tid till annan vara helt eller delvis otillgänglig på grund av underhåll eller andra orsaker. Skogsnejd ansvarar inte under några omständigheter för eventuella konsekvenser eller skador till följd av att tjänsten inte kan användas på avsett sätt.

Löptid, uppsägning och förändringar

Det avtal som Användarvillkoren utgör, löper tills vidare, till dess att det sägs upp av en av parterna. Skogsnejd kan komma att ändra Användarvillkoren från tid till annan och kommer då att publicera de ändrade Användarvillkoren i tjänsten. De ändrade villkoren blir gällande för nya medlemmar och Kunder från och med det datum de publiceras i tjänsten. Redan existerande Kunder blir bundna av de ändrade villkoren 14 dagar efter meddelande via e-post eller genom publicering i tjänsten. Om en Kund inte godkänner de ändrade Användarvillkoren bör Kunden säga upp avtalet inom 14 dagar från att de ändrade villkoren publicerades.

Ansvarsbegränsningar

Skogsnejd är inte ansvarig för några skador som uppkommer från eller i samband med användandet av tjänsten, inklusive men inte begränsat till inkomstförlust utebliven vinst eller annan intäkt, avbrott i verksamheten eller goodwillförlust som uppkommer från eller i samband med användandet av tjänsten, annat än om Skogsnejd agerat grovt vårdslöst eller uppsåtligt.

Skogsnejd tar inte ansvar för de skattemässiga konsekvenser som användandet av tjänsten kan medföra. Medlemmar och Kunder ombeds kontakta Skatteverket för information i skattefrågor.

Skogsnejd är inte ansvarig mot Medlem eller Kund för skada som drabbar Medlem och som beror på omständighet utanför Skogsnejds kontroll, såsom svenskt eller utländskt lagbud, svensk eller utländsk myndighets åtgärd, krigshändelse, strejk, blockad, bojkott, lockout eller annan liknande omständighet. Förbehållet i fråga om strejk, blockad, bojkott och lockout gäller även om Skogsnejd själv är föremål för eller vidtar sådan konfliktåtgärd. Föreligger hinder för Skogsnejd att helt eller delvis verkställa åtgärd enligt dessa bestämmelser på grund av ovan nämnda omständighet, får åtgärden uppskjutas tills dess hindret har upphört. Om Skogsnejd, till följd av sådan omständighet, är förhindrad att verkställa eller ta emot betalning, skall Skogsnejds respektive Kund inte vara skyldig att erlägga dröjsmålsränta.

Tvistlösning

Tvist rörande tolkningen eller tillämpningen av dessa villkor ska tolkas i enlighet med svensk lag och avgöras av allmän domstol med Jönköpings tingsrätt som första instans.

Köp skogMin skog