Köp skogMin skog
Om ossBlogg
Vad vet ni om granbarkborren?
June 6th, 2023

Vad vet ni om granbarkborren?

Skogsnejds skogsskola - Granbarkborren

Granbarkborren är en insekt som främst förekommer i skogar där granar växer, såsom i norra Europa, Nordamerika och Asien. Det är relativt vanligt att man ser tecken på granbarkborre i granskogar, men det finns också saker man kan göra för att förebygga och hantera granbarkborren.

För att undvika granbarkborren bör man se till att skogen är sund och stark, så att träden kan motstå angrepp från denna insekt. Detta innebär att man bör sköta skogen på ett hållbart sätt, till exempel genom att beskära och gallra träden regelbundet och se till att skogen har en bra blandning av olika arter.

Men vad gör granbarkborren egentligen i granen?

Den förökar sig. De lägger sina ägg som sedan blir larver och till slut vuxna skalbaggar som kläcks från granen på sensommaren. För det skogsbruk som till stora delar bedrivs i Sverige idag skapas det landskap som granbarkborrren uppskattar. I brukad skog där området består av ungefär lika stora träd gynnas granbarkborren och den kan lättare föröka sig. Detta genom att borrarna tar sig in gamla träd som blåst ner på grund av strukturen på produktionsskogen samt rotröta som också gynnas i sådant landskap.

Jämför vi med variationen i naturskog blir det stora avstånd mellan varje nydött träd. I ett riktigt stort naturskogslandskap är granbarkborren en sällsynt art.

Vad påverkar hur stort angreppet kan bli?

Tre faktorer avgör: vädret, hur många barkborrar det finns och hur starka träden är. Vädret är den viktigaste faktorn, är det torrt och varmt, då trivs borren fint. Värt att komma ihåg är att granbarkborren har en positiv inverkan på biologisk mångfald åtminstone så länge skadorna inte blir för stora. Det finns över hela 140 arter av insekter som lever som rovdjur, svampätare eller avfallsarbetare i barkborrarnas system.

Har man redan granbarkborre i skogen bör man se till att avverka angripna träd och föra ut dem från skogen. På så sätt kan man bidra till att bevara skogarna och dess biologiska mångfald på ett hållbart sätt.

Köp skogMin skog