Den historiska genomsnittliga värdetillväxten har legat på 6–7 procent per år (se referens längre ner). Det innefattar skogsfastighetens värdeutveckling, avverkning och andra intäktskällor.

Avkastning  på skogsägande bygger på många olika faktorer såsom geografisk placering, typ av skog, skogens kvalité och mer. Intäkten från skogen kommer i traditionellt skogsägande främst efter själva slutavverkningen, där hela skogen tas ner och virket säljs. Hos Skogsnejd får du som kund istället årlig avkastning utifrån en prognos över förväntad inkomst för den skogsfastighet som din skog är en del av.

En längre förklaring följer här, kopierad från SEB:s artikel Sänk risken i din aktieportfölj genom skogsinvesteringar

I vår första studie 2015 jämförde vi tillgångsslagen över en tioårsperiod och då uppvisade svenska aktier en genomsnittlig avkastning om 10,8 procent per år medan investering i skogsmark gav 7,7 procent i avkastning (beräknat på värdeutveckling i tillgångsslagen och direktavkastning där skogens direktavkastning var satt till 2 procent per år). I vår senaste studie (maj 2020) drog vi ut tidslinjen från 1996 till 2019 och jämförde svenska skogsfastigheter med bostadsrätter i Stockholm, med svenska aktier, med delar av den europeiska kreditmarknaden och med svenska statsobligationer. Den genomsnittliga årliga totalavkastningen under den perioden varierade mellan 11,6 procent, (svenska aktier) till 4,8 procent (svenska statsobligationer). Skogens genomsnittliga totalavkastning hamnade på 7,1 procent med en årlig volatilitet på samma nivå, 7,1 procent. Det gav en totalavkastning relativt risk om 1,0. Aktier till exempel landade på 0,64. Lägger vi in skogen i en portfölj med aktier och obligationer kan vi sänka risken i portföljerna med i princip bibehållen avkastning, det vill säga uppnå en bättre riskjusterad avkastning. Under perioder med skakiga marknader, som i samband med att IT-bubblan sprack och den senaste globala finanskrisen, visar graferna att skogsfastigheterna står stabila och att fastighetsmarknaden för skog inte faller tillbaka och tappar i värde på samma sätt som aktiemarknaden och vi följer nu utvecklingen hur marknaden för skog påverkas av Covid-19.

Avkastningen från skogsfastigheter varierar både beroende på ingångsvärdet (pris), skogens förutsättningar (bonitet), naturens nycker och hur väl skogen sköts. Det är viktigt att göra rätt analys av en skogsfastighet för att identifiera dess förutsättningar och beräkna framtida uttag (avkastning och likviditet). Resultatet i jämförelsen kan därför bli både bättre och sämre beroende på skogsfastighetens unika förutsättningar. Skogsfastigheter kan också hålla andra inslag av tillgångar som ger avkastning (åkermark, anläggningsarrenden etcetera).