I vår långsiktiga plan har Skogsnejd flera intäktskällor men när de kan implementeras beror på teknikutveckling, juridik och marknad. Här är de i nuvarande planerade ordningen:

  1. Pålägg på vidareförsäljning av skogsmarken (rättare sagt de ”digitala värdebärarna”, tokens). Skogsnejd, företaget, köper skog på traditionella skogsmarknaden. Skogen säljs i Skogsnejd, den digitala tjänsten, som digitala värdebärare där varje bärare säljs med ett pålägg. Hur stort pålägget är beror på flera faktorer: fastighetens inköpskostnad, värde, efterfrågan, typ av skog, försäkringskostnader osv.
  2. Transaktioner på internmarknaden. När vi lanserar internmarknaden, där kunder kan köpa och sälja skog av varandra, kommer vi att ta en transaktionsavgift för varje transaktion. Hur systemet ska fungera i detalj är för tidigt att svara på. Vårt mål är att det ska vara närmast obetydligt för kunden men vara en av flera skalbara intäktskällor i affärsmodellen.
  3. Intäkt vid avverkning, gallring och andra insatser där träd säljs till sågverk. I traditionellt skogsägande är detta skogsägarens enda egentliga intäktskälla. Insatser i skogen är också förenade med kostnader, även efter avverkning då ny skog ska planteras eller sås. Vi tar därför en viss avgift även vid avverkningen men den är inkluderad i alla prognoser kunden ser i tjänsten.
  4. Jakt- och fiskerätter samt andra nyttjanderätter (vägar, servitut mm.). Beroende på skogsfastigheten kan det finnas andra intäktskällor än själva skogen. Vad gäller jakt och fiske är det områden där vi på riktigt får testa vår vision om community-driven forest development, att kunderna själva gemensamt har mandatet att avgöra hur deras skog ska nyttjas.
  5. Kurser och utbildningar. Vare sig det handlar om motorsågskörkort eller kurs i fågelskådning vill vi bidra till att fler människor kommer ut i skogen! Eventuella intäkter från detta beror helt på typ av utbildning och vem som anordnar den. När det däremot genomförs ska våra kunder få ta del av intäkterna men liksom i alla intäktskällor behöver Skogsnejd ta en del av intäkten för att hantera administrationen som krävs.