Inledning

Skogsnejd är ett modernt digitalt företag som med fötterna fast förankrade i den svenska skogen erbjuder ett tryggt, naturnära och engagerande sparande för dagens och morgondagens generationer. Vår vision är att skapa en tjänst som gör det enkelt att köpa och spara i skog. För alla, i hela världen. Det ska bli lika enkelt och naturligt att spara i skog som aktier och fonder.

Föreliggande avtal reglerar erbjudande om förköp till tjänsten.

Allmänna villkor

Du är minst 18 år gammal och godkänner avtalets innehåll i dess helhet. Du försäkrar att du är europeisk medborgare och har ett bankkonto registrerat inom Europa i eget namn. Du åtar sig att lämna korrekta och sanningsenliga uppgifter och meddelar förändring av dessa om så skulle ske. Du agerar enbart för dig själv och vet ursprunget på det kapital som placeras.

Om du representerar ett företag eller annan juridisk person är du minst 18 år gammal, du är behörig firmatecknare eller har fullmakt att företräda företaget eller har behörighet att företräda kunden och att du har företagets eller den juridiska personens medgivande samt för egen del godkänner Användarvillkorens samtliga innehåll i dess helhet. Kunden är inte försatt i konkurs och har säte inom Europa samt har ett bankkonto registrerat inom EU i kundens namn. Du åtar dig att lämna korrekta och sanningsenliga uppgifter vid registrering samt vid reservation av andelar och att du meddelar förändring av dessa om så skulle ske. Kunden agerar enbart för sig själv och vet ursprunget på det kapital som placeras.

Tillgänglighet och eventuella felskrivningar

Skogsnejd uppdaterar löpande tjänsten. Det innebär att tjänsten i delar eller sin helhet kan vara felaktigt prissatt, felaktigt beskriven, otillgänglig eller långsam att svara. Skogsnejd kan inte garantera heltäckande information inom alla områden. Vi reserverar oss rätten att ändra eller uppdatera information och åtgärda fel löpande.

Villkor och hantering av insatta medel

Skogsnejd hanterar intäkter från förköpet som förutbetalda intäkter. Bokföringsmässigt upprättas en skuld från Skogsnejd gentemot kunden. Kunden kan efter avtalets utgång använda insatta medel för handel i Skogsnejds digitala tjänst alternativt välja att få insatta medel återbetalda.

Återbetalning

Kunden har rätt att få insatta medel återbetalda tidigast 2024-01-01 såvida inte tjänsten lanserats under 2023. Skogsnejd förbinder sig att återbetalning sker skyndsamt via banköverföring och senast inom två arbetsveckor.

Ränta på insatta medel

Ingen ränta utgår för kundens insatta medel.

Ändrade förutsättningar för Skogsnejd

Skogsnejd har rätt att vid ändrad affärsmodell, uppköp eller övriga ändrade externa förutsättningar återbetala insatta medel.

Avtalets giltighetstid och upphörande

Avtalet upphör att gälla om eller när:

  • Kunden väljer att få insatta medel återbetalda när Skogsnejd lanserar handel i tjänsten.
  • Skogsnejd lanserar tjänsten och insatta medel görs tillgängliga för kunden att handla med i tjänsten.

Åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism (“AML”)

Skogsnejd följer lag (2017:630) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism. Genom att följa denna lag behöver Skogsnejd ha tillräckligt bra kännedom om sina kunder för att kunna bedöma risken för penningtvätt. Kunden förpliktigar därmed att sanningsenligt besvara frågorna i det formulär om kundkännedom som skall fyllas i efter det att förköpet betalats. En identitetskontroll av kunden sker innan förköp fullföljs genom elektronisk signatur i Visma som undertecknas med BankID.

Personuppgiftshantering

Du godkänner att vi behandlar dina personuppgifter i syfte att:

  • fullgöra förpliktelser enligt lag,
  • ha underlag vid marknads- och kundanalyser samt affärs- och metodutveckling,
  • utveckla och förbättra tjänsten,
  • du ska få relevant information och erbjudanden,
  • föra statistik.

Skogsnejd har rätt att lämna ut information enligt lag till myndigheter, samt IT-leverantörer som kan komma att behandla personuppgifter för Skogsnejds räkning (“personuppgiftsbiträden”).

Du kan be om ändring, radering eller blockering av felaktiga personuppgifter. Kontakta oss på hej@skogsnejd.se. Läs mer om våra IT-leverantörer samt riktlinjerna Privacy by default och Privacy by design under “Integritet och säkerhet” på https://skogsnejd.se/faq/ 

Kontaktuppgifter

Hemsida: https://skogsnejd.se/
E-post: hej@skogsnejd.se
LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/skogsnejd 

Organisationsnummer: 559370-7341

Postadress:
Skogsnejd AB
Rävbacksgatan 2B
598 35 Vimmerby