FAQ – Vanliga frågor2023-01-11T13:38:08+01:00

FAQ – Vanliga Frågor

Här i vår faq hittar du svar på de vanligaste frågorna vi får om Skogsnejd. Vill du fråga något specifikt är du varmt välkommen att maila oss på hej@skogsnejd.se.

Kan jag köpa och spara i hyggesfri skog?2023-05-03T08:39:26+02:00

Ja!

  • Kunder som äger skog i fastigheter där de gemensamt kommer fram till principen hyggesfritt eller naturskog betalar för det, eftersom de väljer att avstå intäkter från avverkning. Vi tror många kunder är intresserade av sådan skogsförvaltning och nöjer sig med något mindre avkastning. Skogsmark har historiskt ökat stadigt i värde och den utvecklingen får kunder ta del av när de säljer sin mark, oavsett skogsförvaltningsmetod.

Med det sagt innebär det att kunder som söker avkastning, jakt, lövskog eller andra mål kommer styras till lämpliga skogar.

Hur fungerar det med jakträtter?2022-08-22T21:18:35+02:00

I den skog Skogsnejd köper kan vi beroende på fastighetens villkor hamna med olika former av ingångna avtal vi behöver respektera eller ta hänsyn till. Det kan gälla jakt, fiske, jordbruksmark, arrenden och servitut. Vad gäller jakt finns det i många fall tradition, gemenskap och sidoinkomster för de som bor i bygden. Detta hoppas vi kunna balansera med våra kunders gemensamma önskemål, åtminstone på sikt. Det innebär att vi kommer ta hänsyn till varje skogsfastighets förutsättningar, men vara öppna mot de som nyttjar marken att det i slutändan är våra kunders vilja vi rättar oss efter. Här kommer vi vara tydliga i gränssnittet, så att kunden köper den skog som passar personens principer.

Angående ev. jakträtter för dig som kund föregås det av en diskussion med berört jaktlag/förening så att båda parter får en bra start på samarbetet. Visar det sig att möjligheten till jakträtter lockar många kunder kanske vi behöver lägga in vissa bestämmelser.  Vår förhoppning är däremot att erbjuda jakt och allt annat fastigheten har att erbjuda, med reservationen att vi tar hänsyn till de lokala förutsättningarna och visar tydligt i gränssnittet vad som gäller.

Kan jag köpa skog genom Skogsnejd idag?2023-08-31T18:44:43+02:00

Vi har nyligen köpt vår första skogsfastighet och kommer att lansera till våra förköpskunder inom kort.

Registrera dig för Skogsnejds nyhetsbrev så missar du inte när det blir möjligt att köpa skog.

Varifrån kommer namnet Skogsnejd?2022-10-20T16:45:55+02:00

“Nejd” är ett gammalt och ganska ovanligt begrepp i det svenska språket. Svensk Ordbok beskriver det som ett “område av omgivande natur, ofta vacker sådan”. Beskrivningen passar väl in på hur vi ser på skogen och det känns även bra att använda ett så gammalt och fint ord. Därför valde vi namnet Skogsnejd. Här följer några exempel på när ordet använts.

I “Historiskt-geografiskt och statistiskt lexikon öfver Sverige” (1859-1870) där ”hemmanet” avser Björkfors, en tidigare småort i Kalix kommun. http://runeberg.org/hgsl/1/0269.html

Hemmanets spannmåls-afkastning har hittills dock varit obetydlig, emedan de flesta skördar skadats af den i skogsnejderna häromkring, vanligen omkring den 10 Augusti, infallande nattfrosten.

Används även i en passage i “K.J själv” av Klara Johanson, 1875-1948. https://www.adlibris.com/se/e-bok/kj-sjalv-9789146229131 

Klara Johanson, 1875-1948, var författare och ansedd litteraturkritiker. Hon blev den första kvinnan att ta studenten i hennes hemstad Halmstad och var en av ett tjugotal kvinnor som studerade vid Uppsala universitet i slutet av 1800-talet. Under signaturen K.J. och pseudonymen Huck Leber skrev hon kritik, essäer och kåserier för bland annat Fredrika-Bremer-Förbundets tidskrift Dagny, Stockholms Dagblad och Svenska Dagbladet. K.J. själv utkom postumt 1952 och innehåller ett urval artiklar från Stockholms Dagblad, Hertha, Tidevarvet och andra publikationer.

Tyst och spårlöst ville han försvinna: ingen skulle höra skottet, ingen som kände honom skulle se hans lik. Ett främmande land, en enslig skogsnejd, en nästan obeträdbar klippa som stupade brant ner i ett mäktigt vattenfall — så noga beräknande utsåg han lokalen för sin yttersta stund.

Även i en dikt av den nutida poeten Georg Möller.

I VÅRENS FRYLIGA DIS
Duvorna leker bland skillan,
på skirgrön matta de letar.
De spänner sin gunst att betrakta
iförd en ostronens skrud.

Dagar som vankar och kluckar,
på lätta små tår de trippar.
De pickar och tittar i jorden,
vilar i körsbärens dur.

Med grågrön hjässa ett skimmer,
av rosa fjädrar som glittrar.
Med vingslag så rappa på himlen,
tecknar ett vitt streck en arm.

Ståtlig men ängslig hon rör sig,
med klorna måla en canvas.
En skepnad mot daggfyllda liljor,
i vårens fryliga dis.

Med kraftfulla skuggor som faller,
morgonen väcker ett grässtrå.
Att höra hur knopparna knäpper,
på grenens praktfulla fresk.

Där svävar vår duva på kvisten,
och dansar vildsint bland vårlök.
Hon spelar sin skogsnejd bekant,
i parkens gäckande bur.

Kan jag besöka skogen jag köper genom Skognejd?2023-05-03T08:34:01+02:00

Javisst, om du har möjlighet tycker vi förstås att du ska besöka din egna skog. Varför inte ta med dig fikakorgen och familj eller vänner?  I vår digitala tjänst kommer du enkelt att kunna se var din skog ligger.

Kom ihåg! Allemansrätten gäller i den svenska skogen

Vem eller vilka sköter och tar hand om skogen?2023-05-03T08:41:09+02:00

Vår målsättning är att endast använda välrenommerade företag och entreprenörer som jobbar ansvarsfullt i och med skogen. Huruvida vi till 100% lyckas uppnå detta är däremot inget vi kan lova i ett så här tidigt stadie, eftersom det finns många situationer och faktorer att ta hänsyn till. Ett exempel är avvägningen mellan att göra en insats i skogen direkt, med första bästa entreprenör som har möjlighet, eller vänta med insatsen tills prioriterad entreprenör har möjlighet. I ett sådant läge beror det på entreprenören och insatsen vad som är bästa beslutet, eftersom att inte göra en insats också är ett beslut.

Vad gäller själva företagen och personerna kommer vi att presentera dem och ha regelbundna uppdateringar om dem.

Det är trots allt lika viktigt för våra kunder och oss att skogen tas om hand på ett bra sätt. Förutom att kapa träd görs mycket mer arbete i en skog. Markberedning, dikning och vägberedning är bara några exempel på insatser som påverkar naturvärden och kan göras mer eller mindre ansvarsfullt.

Vad är skillnaden mellan att köpa och äga skog genom Skogsnejd och ett traditionellt skogsägande?2023-08-31T18:45:33+02:00

Skogsnejd vill göra det enkelt för alla att äga skog. Genom att förenkla själva investeringen och flera delar av det traditionella skogsägandet gör vi det möjligt för fler att bli skogsägare.

Skogsägande hos Skogsnejd Traditionellt skogsägande
Investering Låg
Skogsnejd säljer skogsbitar från 100 kr
Hög
Pris/hektar (ha) varierar från ca 25 000:- i Norrbotten till 250 000:- i södra Sverige.
Ägande Del av skogsfastighet
Skogsnejd delar varje skogsfastighet i mindre virtuella bitar.
Hel skogsfastighet
Kunskap Ingen kunskap krävs
Vi på Skogsnejd delar gärna vår skogskunskap med dig om du vill.
Mycket kunskap krävs
Du behöver kunna mycket om skog och hur den ska skötas. Ofta drivs privat  skogsägande som en enskild firma.
Underhåll (Tid & Resurser) Varken tid eller resurser krävs
Skogsnejd sköter allt det praktiska vad gäller underhåll och skötsel av skogen.
Mycket tid och resurser krävs
För att sköta skogen krävs maskiner och utrustning eller att dessa tjänster köps in.
Avkastning Årlig utbetalning
Bygger på prognos över förväntad inkomst från avverkning och gallring.
Främst efter slutavverkning*
Sker när skogen är 45-100 år gammal. Gallring* ger viss intäkt innan dess.

*Lär dig de vanligaste skogsorden under Skogskunskap.

Hur hanterar Skogsnejd mina personuppgifter?2022-08-17T15:05:53+02:00

En utmärkt källa för dataskyddsarbete i allmänhet och GDPR i synnerhet finns hos Integritetsskyddsmyndigheten.

Vi jobbar övergripande enligt Privacy by default och Privacy by design:

Inbyggt dataskydd (privacy by design) innebär att man tar hänsyn till integritetsskyddsreglerna redan när man utformar it-system och rutiner. Det är ett sätt att se till att kraven i dataskyddsförordningen uppfylls och att den registrerades rättigheter skyddas.
Kravet på dataskydd som standard (privacy by default) innebär i korthet att den som behandlar personuppgifter ska se till att personuppgifter i standardfallet inte behandlas i onödan. Det kan till exempel handla om att de förvalda inställningarna i en tjänst för sociala media är satta så att inte mer information än nödvändigt samlas in, delas ut eller visas.
Källa: https://www.imy.se/verksamhet/dataskydd/det-har-galler-enligt-gdpr/inbyggt-dataskydd-och-dataskydd-som-standard/

Juridiskt

  • Personuppgiftsansvarig: Skogsnejd AB.
  • Personuppgiftsbiträden
  • Dataskyddsombud. I nuläget är Skogsnejd under utveckling så ett dataskyddsombud är inte utsett. När vi kommit längre i utvecklingen kommer externt dataskyddsombud att anlitas. Dataskyddsombud är inget krav enligt lagstiftningen och Skogsnejd motsvarar i nuläget inte kriterier för detta. Läs mer på Måste ni utse ett dataskyddsombud på Integritetsskyddsmyndigheten.

Tekniskt

Since we opened our first region in the EU in 2007, customers have been able to choose to store customer data with AWS in the EU. Today, customers can store their data in our AWS Regions in France, Germany, Ireland, Italy, and Sweden, and we’re adding Spain in 2022. AWS will never transfer data outside a customer’s selected AWS Region without the customer’s agreement.
Källa: https://aws.amazon.com/blogs/security/how-aws-is-helping-eu-customers-navigate-the-new-normal-for-data-protection/

Hur tjänar Skogsnejd pengar?2022-08-21T22:27:25+02:00

I vår långsiktiga plan har Skogsnejd flera intäktskällor men när de kan implementeras beror på teknikutveckling, juridik och marknad. Här är de i nuvarande planerade ordningen:

  1. Pålägg på vidareförsäljning av skogsmarken (rättare sagt de ”digitala värdebärarna”, tokens). Skogsnejd, företaget, köper skog på traditionella skogsmarknaden. Skogen säljs i Skogsnejd, den digitala tjänsten, som digitala värdebärare där varje bärare säljs med ett pålägg. Hur stort pålägget är beror på flera faktorer: fastighetens inköpskostnad, värde, efterfrågan, typ av skog, försäkringskostnader osv.
  2. Transaktioner på internmarknaden. När vi lanserar internmarknaden, där kunder kan köpa och sälja skog av varandra, kommer vi att ta en transaktionsavgift för varje transaktion. Hur systemet ska fungera i detalj är för tidigt att svara på. Vårt mål är att det ska vara närmast obetydligt för kunden men vara en av flera skalbara intäktskällor i affärsmodellen.
  3. Intäkt vid avverkning, gallring och andra insatser där träd säljs till sågverk. I traditionellt skogsägande är detta skogsägarens enda egentliga intäktskälla. Insatser i skogen är också förenade med kostnader, även efter avverkning då ny skog ska planteras eller sås. Vi tar därför en viss avgift även vid avverkningen men den är inkluderad i alla prognoser kunden ser i tjänsten.
  4. Jakt- och fiskerätter samt andra nyttjanderätter (vägar, servitut mm.). Beroende på skogsfastigheten kan det finnas andra intäktskällor än själva skogen. Vad gäller jakt och fiske är det områden där vi på riktigt får testa vår vision om community-driven forest development, att kunderna själva gemensamt har mandatet att avgöra hur deras skog ska nyttjas.
  5. Kurser och utbildningar. Vare sig det handlar om motorsågskörkort eller kurs i fågelskådning vill vi bidra till att fler människor kommer ut i skogen! Eventuella intäkter från detta beror helt på typ av utbildning och vem som anordnar den. När det däremot genomförs ska våra kunder få ta del av intäkterna men liksom i alla intäktskällor behöver Skogsnejd ta en del av intäkten för att hantera administrationen som krävs.
Vilken värdeutveckling kan jag förvänta mig på min skog?2023-09-03T15:44:30+02:00

Den historiska genomsnittliga värdetillväxten har legat på 6–7 procent per år (se referens längre ner). Det innefattar skogsfastighetens värdeutveckling, avverkning och andra intäktskällor.

Avkastning  på skogsägande bygger på många olika faktorer såsom geografisk placering, typ av skog, skogens kvalité och mer. Intäkten från skogen kommer i traditionellt skogsägande främst efter själva slutavverkningen, där hela skogen tas ner och virket säljs. Hos Skogsnejd får du som kund istället årlig avkastning utifrån en prognos över förväntad inkomst för den skogsfastighet som din skog är en del av.

En längre förklaring följer här, kopierad från SEB:s artikel Sänk risken i din aktieportfölj genom skogsinvesteringar

I vår första studie 2015 jämförde vi tillgångsslagen över en tioårsperiod och då uppvisade svenska aktier en genomsnittlig avkastning om 10,8 procent per år medan investering i skogsmark gav 7,7 procent i avkastning (beräknat på värdeutveckling i tillgångsslagen och direktavkastning där skogens direktavkastning var satt till 2 procent per år). I vår senaste studie (maj 2020) drog vi ut tidslinjen från 1996 till 2019 och jämförde svenska skogsfastigheter med bostadsrätter i Stockholm, med svenska aktier, med delar av den europeiska kreditmarknaden och med svenska statsobligationer. Den genomsnittliga årliga totalavkastningen under den perioden varierade mellan 11,6 procent, (svenska aktier) till 4,8 procent (svenska statsobligationer). Skogens genomsnittliga totalavkastning hamnade på 7,1 procent med en årlig volatilitet på samma nivå, 7,1 procent. Det gav en totalavkastning relativt risk om 1,0. Aktier till exempel landade på 0,64. Lägger vi in skogen i en portfölj med aktier och obligationer kan vi sänka risken i portföljerna med i princip bibehållen avkastning, det vill säga uppnå en bättre riskjusterad avkastning. Under perioder med skakiga marknader, som i samband med att IT-bubblan sprack och den senaste globala finanskrisen, visar graferna att skogsfastigheterna står stabila och att fastighetsmarknaden för skog inte faller tillbaka och tappar i värde på samma sätt som aktiemarknaden och vi följer nu utvecklingen hur marknaden för skog påverkas av Covid-19.

Avkastningen från skogsfastigheter varierar både beroende på ingångsvärdet (pris), skogens förutsättningar (bonitet), naturens nycker och hur väl skogen sköts. Det är viktigt att göra rätt analys av en skogsfastighet för att identifiera dess förutsättningar och beräkna framtida uttag (avkastning och likviditet). Resultatet i jämförelsen kan därför bli både bättre och sämre beroende på skogsfastighetens unika förutsättningar. Skogsfastigheter kan också hålla andra inslag av tillgångar som ger avkastning (åkermark, anläggningsarrenden etcetera).

Vad händer vid t.ex. skogsbrand, storm, översvämning eller annan naturkatastrof?2023-09-03T15:49:08+02:00

Skogsnejds prioritet vid naturkatastrofer är att i samverkan med myndigheter göra vad vi kan för att rädda människor, djurliv, infrastruktur och fastigheter. I skrivande stund, 2023-09-03, är inte skogsfastigheten Sundsvall Strömås 2:27 försäkrad. Att försäkra skogen är något vi ska undersöka närmare men vill poängtera att det inte är självklart att skogsägare försäkrar sin skog.

Fördelen med att äga skog på Skogsnejd är att du har en naturlig riskspridning tack vare att vi tillsammans äger stora mängder skog. I traditionellt skogsägande kan enskilda ägare riskera att drabbas extremt hårt vid naturkatastrofer eftersom privata skogsägare ofta äger skog som ligger i ungefär samma område och region.

Till toppen